Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Jak zvýšit bezpečnost provozu na silnici s alejí...a nekácet?

bile_natery_kmenu_a_auto 1. Bílé nátěry kmenů

V noci pomáhají řidičům sledovat směr silnice.

odrazky_na_kmenu 2. Odrazky na stromech

Pomohou řidičům s navigací i za mlhy a velmi špatné viditelnosti.

omezena_rychlost 3. Omezení rychlosti

V náročných úsecích silnic je zpomalení, případně zákaz předjíždění, největším přínosem pro bezpečnost.

znacka_alej 4. Výstražné značení

Stejně jako značky upozorňují na padající kamení a přebíhající zvěř, mohly by upozornit i na to, že silnice vede alejí.

svodidla 5. Instalace svodidel

Zbrzdí vozidlo a zabrání jeho úplnému vyjetí z dráhy. Náraz do svodidla je méně nebezpečný než náraz do stromu, budovy nebo jiného automobilu.

stromy_zasnezene_pole 6. Pravidelná údržba stromů

Odstraňováním suchých větví a zlomených větví a pravidelnou kontrolou zdravotního stavu dřevin lze předejít pádu větví nebo celých stromů na silnici.

Klíčová opatření:

1. Prevence nehodovosti

Odstraňujme především příčinu problému, pouze zmírňovat následky nestačí. Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá jako nejdůležitější příčina dopravních nehod nedisciplinovanost řidičů motorových vozidel. Tuto příčinu lze řešit prevencí, osvětou, vzděláváním, popřípadě sankcemi atd.

2. Zvýšení pasivní bezpečnosti ve vybraných úsecích

Na základě mapy nehodovosti ČR lze vytipovat úseky, kde je nutné posílit pasivní bezpečnost silnice. Pokud zde dochází ke kolizím se stromořadím, je vhodné zvážit kritéria shrnutá v tabulce Návrh opatření dle kategorie silnice (viz níže). Výjimkou z těchto doporučení jsou komplexy historicky komponovaných krajin, kde je stromořadí a charakter silnice součástí historické a památkově chráněné koncepce daného území (viz např. Lednicko-Valtický areál, Veltrusko, Osovsko atd.). To je nutno doprovodit patřičnými bezpečnostními opatřeními a informovaností řidičů.

Tab.: Návrh opatření dle kategorie silnice

Dopravní zatížení pozemní komunikace (kategorie a třída)

Umístění aleje

Návrh opatření

Obnova alejí

místní komunikace II. a  III. tř. - místní doprava většinou v  intravilánu obcí a měst

na krajnici / za příkopem / na zelených pásech podél komunikací

 

ošetřování a průběžná obnova v původním charakteru aleje

průjezdní úsek silnice II. a III. tř. - tranzitní doprava v intravilánu obcí a měst

silniční vegetace na krajnici / za příkopem / na zelených pásech podél komunikací není součástí komunikace – vlastníkem obce a města

žádná, aleje a solitéry ponechat do finálního věku

ošetřování a průběžná obnova

silnice III. tř.

za příkopem

aleje a solitéry ponechat do finálního věku, bílení kmenů, event. opatřit odrazkami a dopravním značením

pravidelné ošetření, průběžná obnova za příkopem

silnice III. tř.

na krajnici

souvislé aleje ponechat do finálního věku, bílení kmenů a značení odrazkami, příp. omezení rychlosti a dopravní značení, instalace svodidel na exponovaných místech

pravidelné ošetření, průběžná obnova aleje za příkopem (významné solitéry zachovat, doplnit značením, svodidly)

silnice II. tř.

za příkopem

aleje a solitéry ponechat do finálního, věku opatřit bílými pruhy, příp. odrazkami, příp. dopravní značení

pravidelné ošetření, průběžná péče a průběžná obnova za příkopem

silnice II. tř.

na krajnici

souvislé aleje ponechat do finálního věku, opatřit bílými pruhy a odrazkami, omezení rychlosti a dopravní značení,  instalace svodidel po celé délce významných alejí

pravidelné ošetření, průběžná péče a průběžná obnova aleje za příkopem

silnice I. tř., místní komunikace I. tř.

za příkopem

aleje a solitéry ponechat do optimálního věku, opatřit bílými pruhy, příp. odrazkami, příp. dopravní značení, instalace svodidel na exponovaných místech

pravidelné ošetření, průběžná péče a průběžná obnova aleje ve vzdálenosti 4,5 m od vozovky

silnice I. tř., místní komunikace I. tř.

na krajnici

významné souvislé aleje ponechat do optimálního věku, opatřit bílými pruhy a odrazkami, omezení rychlosti a dopravní značení,  instalace svodidel po celé délce významných alejí

pravidelné ošetření, průběžná péče a průběžná obnova za příkopem

dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace

stromořadí se vyskytují omezeně

žádná (stávající parametry ozelenění)

obnova doprovodné zeleně, dílčí zakládání stromořadí v zajištěných úsecích – např. na hranách vysokých zářezů, dělících pásech či pruzích apod.

 

Obecně platná doporučení obnovy alejí podél frekventovaných silnic za příkopem ilustrují tyto obrázky.

Alej v rovinatém terénu. (Obr.: Jakub Esterka)

Alej v rovinatém terénu - Vzdálenost linie nově vysazeného stromořadí od kraje vozovky by neměla být větší než 4,5 metru. Tato vzdálenost poskytuje dostatečnou pasivní bezpečnost průjezdu alejí, vyhovuje mimo jiné i technické normě ČSN 73 6101 Projektování silnic, a zároveň ještě zachovává typické vlastnosti a funkce silničního stromořadí. (Obr.: Jakub Esterka)

 

Alej v zářezu či náspu. (Obr.: Jakub Esterka)

Alej v zářezu či náspu - Žádoucí odstup stromu od vozovky je doporučován tak, aby stromořadí kopírovalo horní hranu zářezu. V náspu je odstup stanoven na maximální poloměr koruny tak, aby koruna, která je zde níže, nečněla do vozovky. Instalace svodidel je nutná. (Obr.: Jakub Esterka)

 

Dopravní značka „Pozor aleje“ a natírání stromů bílou barvou. (Foto: Jan Losenický)

Dopravní značka „Pozor aleje“ a natírání stromů bílou barvou. (Foto: Jan Losenický)

 

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010