Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Obnova alejí

Vycházíme-li ze statistik o kácení a výsadbě stromů správci silnic, je zřejmé, že pravidelná obnova silničních stromořadí v ČR absentuje. Obnova silničních stromořadí je na okraji zájmu správců silnic a také na okraji finanční pozornosti rezortu dopravy. Přitom prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích stanoví správcům komunikací jasnou povinnost údržby a obnovy alejí. V § 9 odst. 1 prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích nalezneme, že „cílem údržby a oprav je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství“ a následně v bodě 2.5 přílohy 5 upřesňuje rozsah tzv. souvislé údržby komunikace, kterou rozumí i „obnovu silniční vegetace v souvislých úsecích“.

Zanedbávání ošetřování silniční vegetace jako součást povinné běžné údržby komunikací, ale především zanedbávání obnovy alejí jsou důsledkem nedostatku kvalifikovaných pracovníků správ silnic. Iniciativu obnovy alejí pak částečně přebírají obce, místní komunity, občanská sdružení, veřejnost.

Systematické obnově alejí brání i některé z aktuálních technických norem - především technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, na kterou systematicky odkazuje zejména Ředitelství dálnic a silnic ČR:

ČSN 73 6101, Článek 13.7.3.

Výsadba stromů a keřů vyžaduje dodržování těchto zásad:

d   výsadba souvislých stromořadí se nedovoluje

  • u kultivarů s průměrem kmene, který je rizikem pro bezpečnost dopravy
  • u novostaveb dálnic, směrově rozdělených silnic a silnic I. třídy, na novostavbách a rekonstrukcích silnic II. a III. třídy a u všech existujících silnic v úrovni terénu nebo na násypech a pod nimi bez osazení svodidel

Na úvod je třeba říci, že technické normy nejsou obecně závazné. Samotná prováděcí vyhláška k zákonu pozemních komunikacích v příloze 1 – v seznamu souvisejících českých technických norem uvádí ČSN 73 6101 jako „doporučenou“, nikoliv „závaznou“ normu. V samotném textu ovšem vyhláška při stanovení podrobností k technickým parametrům komunikací často odkazuje na předmětnou normu a stejně tak ji mohou učinit závaznou stavební úřady odkazem ve stavebních povoleních na silniční stavby. Pokud bychom však vyžadovali použití této normy ve smyslu článku 13.7.3. písmena d), prakticky bychom obnovu alejí z českých silnic eliminovali.

Systematická obnova je proto podrobněji řešena již v podkapitole Bezpečnostní rizika – tabulka návrhu opatření. Technické stránky obnovy alejí se dotýká také kapitola 4.3 Výsadby a péče o aleje.

Návrh řešení

1. Posílit průběžnou obnovu alejí jakožto povinnou součást správy silnic

Pro plnění všech důležitých funkcí silničních stromořadí je nutná systematická péče a obnova alejí na úrovni působnosti jednotlivých správců silnic. Proto je nutné posílit vědomí samotných správců o tom, že ošetřování a obnova alejí jsou součástí jejich povinností vyplývajících ze zákona o pozemních komunikacích ve spojení s jeho prováděcí vyhláškou. Pokud by nedostačovalo metodické vedení, zejména ze strany Ministerstva dopravy a jednotlivých krajských silničních úřadů, bylo by nutné využít dozorové pravomoci silničních úřadů všech stupňů nad dodržováním zákonnosti. Zde stojí za úvahu, zda neposílit sankční možnosti dozorových orgánů vůči správcům komunikací, kterým lze dnes při zjištění nedostatků v plnění zákonných povinností podle § 41 zákona o pozemních komunikacích pouze písemně uložit způsob a lhůtu odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

2. Veřejnost jako patron alejí

V západních zemích je často veřejnost tím, kdo obnovu alejí nejen po správcích silnic vyžaduje, ale také se přímo aktivně zasazuje o jejich obnovu. Zapojení veřejnosti je klíčovým faktorem pro nastartování koncepčního přístupu k alejím.

3. Změna technické normy

Technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic vylučuje obnovu alejí na silnicích nejen I., ale také na rekonstrukcích silnic II. a III. tříd. Tento technický předpis neodpovídá současným společenským požadavkům na zachování alejí. Technické řešení je nastíněno výše v podkapitole Bezpečnostní rizika.

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010