Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Ochrana krajinného rázu je ochranou alejí

Aleje jsou často typickým prvkem středoevropské krajiny a tedy dominantním nositelem specifického krajinného rázu u nás. Ochrana krajinného rázu je tak zároveň ochranou těchto alejí. boskovice3

Při kácení stromořadí, většího množství stromů nebo krajinných dominant si musí oprávněná osoba zajistit kromě případného povolení kácení ještě souhlas se zásahem do krajinného rázu, jehož estetické a přírodní hodnoty mohou být dotčeny (§ 12 zákona o ochraně přírody a krajiny). Souhlas je nutný i v případě, že by zásah do krajinného rázu spočíval v kácení dřevin nedosahujících rozměru stanoveného v prováděcí vyhlášce k zákonu o ochraně přírody a krajiny, pro které následně již není nutné vydávat samotné povolení ke kácení.

Souhlas vydává v samostatném správním řízení obecní úřad s rozšířenou působností (obce III. stupně) nebo příslušná správa národního parku či chráněné krajinné oblasti v případě kácení dřevin ve zvláště chráněných územích. Pokud oprávněná osoba nepředložila spolu s žádostí o kácení souhlas se zásahem, měl by se obecní úřad (obce I. stupně) obrátit na příslušný odbor životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností či na příslušnou správu s dotazem, zda byl vydán souhlas nebo zda může dojít k zásahu do krajinného rázu. Potom může orgán ochrany přírody řízení o povolení kácení přerušit kvůli vyřešení předběžné otázky [§ 64 odst. 1 písm. c) správního řádu]; u kácení podměrečných dřevin, které by mohlo nedovoleně zasáhnout do krajinného rázu, jej musí zakázat (§ 66 zákona o ochraně přírody a krajiny).

K ochraně krajinného rázu může být navíc určité území s hodnotnou krajinou, které nesplňuje požadavky k vyhlášení jako zvláště chráněné území, prohlášeno za přírodní park podle § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky se zřizují nařízením kraje, v němž se stanoví omezení pro využití území parku. Rozsáhlé kácení (ale i zalesňování) může být výslovně v rozporu s tímto omezením, nebo může být vázáno právě na výše uvedený souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2.

Návrh řešení: dostatečně využívat institut ochrany krajinného rázu

Větší ochrany krajinného rázu a důsledného posuzování zásahů do něho lze dosáhnout především metodickým vedením orgánů ochrany přírody Ministerstvem životního prostředí, které již v minulosti vydalo několik metodických pokynů ohledně zásahu do krajinného rázu v souvislosti s kácením dřevin. Přesto je nutné problematiku posouzení otázky možnosti zásahu do krajiny kácením s obecními úřady dále řešit a jejich úředníky, např. ve spolupráci s krajskými úřady, dále školit. 

Samotný výkon státní správy a správnost vydávání souhlasů se zásahem do krajinného rázu následně může formou kontroly zajišťovat Česká inspekce životního prostředí. Důležitou roli při vynucování ochrany krajiny má i veřejnost prostřednictvím občanských sdružení, která mají možnost účastnit se správních řízení jak o vydání povolení ke kácení, tak samotných souhlasů se zásahem do krajinného rázu.

Nakonec je nutné apelovat i na krajské úřady, aby dostatečně využívaly možnosti vyhlášení přírodního parku v oblastech s významnou dominancí alejí v krajině a v tomto směru prověřily stav na území svých krajů.

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010